baner nner

Giả Hủ : Kẻ thức thời mới sống lâu đến già

Giả Hủ

Giả Hủ xuất hiện từ đầu khi theo Đổng Trác nhưng Đổng Trác chết rồi theo Lý Thôi, Quách Dĩ rồi theo Trương Tú và cuối cùng theo Tào Tháo, và ủng hộ Tào Phi làm Nguỵ Vương khi Tào Tháo chết.

Giả Hủ là ai ? 

Giả Hủ, tự là Văn Hòa, người huyện Cô Tang, quận Vũ Uy tỉnh Cam Túc của Trung Quốc. Ông là một mưu sĩ nổi tiếng trong Tam quốc. Giả Hủ là 1 con người khôn ngoan, ngộ biến tòng quyền. Cứ mỗi lần lão xuất hiện bày mưu, thì toàn là mưu độc, gian trá, nham hiểm.

Trong cuốn “Tam Quốc chí”, tác giả Trần Thọ từng đưa ra lời nhận định về tài năng của Giả Hủ: “Giả Hủ toan tính cơ hồ không hề sơ sót, đạt đến mức thấu hiểu sự quyền biến, đại khái là gần được như Lương, Bình vậy!”.

Theo Đổng Trác rồi theo Lý Thôi – Quách Dĩ

Đầu tiên Giả Hủ làm mưu sĩ cho Đổng Trác, sau đó Đổng Trác bị giết thì theo Lí, Quách. Lần đầu Giả Hủ xuất hiện trong Tam quốc là lúc làm mưu sĩ của Lí Thôi, Quách Dĩ. Trong lúc Lí, Quách định trốn chạy vì bị triều đình truy sát thì Giả Hủ đứng ra nói:

Các ông bỏ quân mà đi trốn một mình thì chỉ một người đình trưởng, cũng bắt trói lại được. Chi bằng ta tụ tập người Thiểm Tây và quân mã của mình, kéo thẳng vào Trường An đánh báo thù cho Đổng công. Được ra thì lấy danh nghĩa triều đình mà hiệu lệnh thiên hạ. Ngộ thua, bấy giờ sẽ chạy cũng chưa muộn.

Sau đó Lí, Quách nghe theo và kết quả là thắng lợi hoàn toàn. Cái mưu kế ấy cho thấy kiến thức hơn người của Hủ, tuy nhiên theo tôi, cái mưu kế ấy của Giả Hủ đã làm dân chúng khổ sở, chiến loạn liên miên, triều đình mới diệt được Đổng Trác, nay lại đẻ ra Đổng Trác mới, ức hiếp vua và các quần thần hơn nữa. Sau đó Giả Hủ lại bày mưu cho Lí, Quách chống lại quân Tây Lương hùng mạnh bằng những lập luận rất hay. Ban đầu Lí, Quách không nghe, nhưng càng đánh càng thua, về sau nghe lời Giả Hủ thì quân Tây Lương đại bại. Có thể nói tài năng của Giả Hủ đã được thể hiện rõ rằng ngay trong những lần đầu xuất hiện.

Theo Trương Tú và đề xuất hàng Tào

Lần đổi chủ tiếp theo của Giả Hủ là về với Trương Tú. Khi Tào Tháo tấn công, chính Giả Hủ bảo Trương Tú hàng Tào. Sau đó Tào làm nhục thím dâu của Trương Tú, Giả Hủ lại bày mưu cho Trương Tú tập kích Tào Tháo, khiến cho Tào Tháo vừa mất đứa cháu, đứa con trưởng, vừa mất 1 viên đại tướng mà mình hết mực yêu quí là Điển Vi. Sau đó, khi quân Tào đánh với quân của Trương Tú, Giả Hủ cũng đoán ra ý định “giương đông kích tây” của Tào Tháo và giúp Trương Tú đánh thắng quân Tào. Khi Trương Tú và Lưu Biểu đuổi đánh quân Tào, Hủ lại đưa ra những nhận xét cực kì đúng đắn.

Có thể thấy lúc bấy giờ, mưu sĩ ít ai qua được Giả Hủ này, một mưu sĩ tài trí hơn người, đến cáo già như Tháo vẫn bị vào tròng mấy lần. Không lâu sau khi đánh bại Tào Tháo thì Viên – Tào đại chiến, cả Viên Thiệu và Tào Tháo đều muốn mời Trương Tú về, Trương Tú định theo Viên nhưng Giả Hủ lại nói:

Theo Tào có ba nhẽ phải:

  1. Tào Tháo phụng chiếu thiên tử, đánh dẹp thiên hạ
  2. Bây giờ Thiệu đương cường thịnh, ta lực bé mà đi theo, nó chẳng cho vào đâu, Tháo đang yếu ta theo tất mừng.
  3. Tào Tháo có chí lớn mưu nghiệp bá vương tất không nghĩ đến thù riêng, để rõ đức tốt của bốn bể. Xin tướng quân đừng ngần ngại.

=>Trương Tú nghe và quyết định theo Tào Tháo. Quả nhiên sau này tào thắng Viên Thiệu vẻ vang. Và Giả Hủ lại đổi chủ lần nữa khi làm mưu sĩ cho Tào Tháo.

Theo Tào Tháo, giúp Tào Phi xưng vương

Mưu kế mà tôi cho là thâm độc và nham hiểm nhất của Giả Hủ chính là lần bày mưu cho Tào làm kế ly gián Mã Siêu và Hàn Toại bằng một bức thư. Ông kiến nghị: “Phép binh tha hồ lừa dối, nên giả vờ cầu hoà, rồi dùng kế phản gián, khiến cho Hàn, Mã nghi ngờ lẫn nhau, chỉ một trận là phá được”.

Khi đó binh mã Tây Lương làm cho Tháo phải khiếp sợ, phải cắt râu, xé áo, vậy mà chỉ vì bức thư của Giả Hủ đã làm cho 2 bên nghi ngờ lẫn nhau, từ đó thắng lợi thuộc về Tào Tháo. Sau này Giả Hủ còn giúp con Tào Tháo là Tào Phi phế Hiến Đế lên làm vua, giúp thiên hạ đỡ lời bàn tán.

Nhìn chung Giả Hủ là người khôn ngoan, ngộ biến tòng quyền. Giai đoạn đầu đổi chủ liên tục (Đổng Trác -> Lý Thôi, Quách Dĩ -> Trương Tú…). Lúc gặp vua Hán, Giả Hủ kêu “bệ hạ đừng lo, tôi sẽ hết lòng phò Hán”… nhưng rồi về sau thì vào cung bảo Hiến Đế nhường ngôi cho Tào Phi. Dẫu vẫn biết nhà Hán khó cứu vãn được nhưng lời nói trước vua Hán Đế xưa giờ đã tiêu tán.

Suy cho cùng, Giả Hủ sống trong thời loạn thì phải biết theo những người quyết định mạng sống của mình thì mới mong tồn tại được.

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: